Įstaigos įstatai | Panevėžio keleivinis transportas
15559
page-template-default,page,page-id-15559,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.3.57,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

ĮREGISTRUOTA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2022m rugsėjo 20 d.

Kodas 304977968

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PANEVĖŽIO KELEIVINIS TRANSPORTAS“ ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas – viešoji įstaiga „Panevėžio keleivinis transportas“ (toliau – Įstaiga). Sutrumpintas Įstaigos pavadinimas ‒ VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“.

2. Teisinė forma – viešoji įstaiga.

3. Įstaiga yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka, veikiantis socialinėje ir transporto srityse ir viešai teikiantis šios srities paslaugas visuomenės nariams.

4. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką, antspaudą, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir kitokias sąskaitas Lietuvos Respublikoje.

5. Įstaiga turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais ir šiais įstatais.

6. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos dalininkai pagal Įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią jie įnešė į Įstaigos turtą.

7. Įstaigos savininkas yra Panevėžio miesto savivaldybė.

8. Įstaigos buveinės adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, Lietuvos Respublika.

9. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

10. Įstaigos veiklos trukmė neribota.

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI

11. Įstaigos tikslas yra tapti regionine transporto sektoriaus įstaiga, viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

12. Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas (su priskirtinomis EVRK veiklomi

12.1. organizuoja ir koordinuoja visų keleivinio transporto rūšių sistemą  (73.20, 49.31; 49.31.10; 49.39; 52.29; 52.29.30);

12.2. rengia ir teikia Savivaldybės administracijai viešojo transporto sistemos optimizavimo projektus;

12.3. nustato maršrutus ir tvarkaraščius;

12.4. pateikia, gerina ir valdo miesto viešojo transporto eismo informacinę sistemą ir informacijos stotelėse, ir transporto priemonėse (52.21; 52.21.30; 58.29; 62.01; 62.03; 63.11; 63.12);

12.5. rengia ir teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietų kainodaros (bilietų rūšių, kainų, jų naudojimo ir galiojimo sąlygų);

12.6. organizuoja bilietų gamybos, platinimo, apskaitą ir kontrolę (18.1; 58.19);

12.7. vykdo keleivių ir vežėjų kontrolę;

12.8. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą viešajame transporte, surašo protokolus ir nutarimus, taiko administracinio poveikio priemones;

12.9. teikia informaciją vežėjų konkursams organizuoti;

12.10. kaupia pajamas už parduotus bilietus, kompensacijas ir dotacijas, nustatyta tvarka atsiskaito su vežėjais už atliktą darbą;

12.11. kaupia duomenų bazę apie keleivių vežimą mieste ir analizuoja duomenis;

12.12. dalyvauja transporto priemonių atnaujinimo programose;

12.13. formuoja viešojo transporto infrastruktūros tinklą ir vykdo jo plėtrą;

12.14. vykdo kitas tiesiogiai ir neatsiejamai su įstaigos tikslais susijusias funkcijas (73.11; 73.12; 96.09).

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Įstaiga gali turėti bei įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.

14. Įstaigai neleidžiama:

14.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams nei nustatyta Įstaigos įstatuose;

14.2. neatlygintinai perduoti Įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Viešųjų įstaigų įstatyme numatytą išimtį – likvidavimo atveju;

14.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;

14.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS DALININKAI

15. Įstaigos steigėjai, Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka perdavę Įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais (savininku, jeigu visi įnašai yra vieno fizinio ar juridinio asmens) taip pat  asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

16, Naujų dalininkų priėmimo tvarka:

16.1. Įstaigos dalininku gali būti priimamas fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs raštišką prašymą Įstaigos dalininkams ir gavęs visuotinio dalininkų susirinkimo sutikimą, perdavęs piniginį ar turtinį įnašą Įstaigai ir gavęs tam Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą balsų dauguma;

  16.2. nauji dalininkai įgyja turtines ir neturtines teises ir pareigas nuo tada, kai nustatyta tvarka yra įregistruojamas Įstaigos kapitalo padidėjimas. Naujų dalininkų įnašų į Įstaigos kapitalą apmokėjimo tvarką ir terminus nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

17. Įstaigos dalininkai (savininkas) turi tokias neturtines teises:

17.1. dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;

17.2. susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti Įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą;

17.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos ar Įstaigos vadovo sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais Įstaigos valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Įstaigos įstatams arba  protingumo ar sąžiningumo principams;  

17.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Įstaigos valdymo organo kompetenciją;

17.5. kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

18. Įstaigos dalininkai (savininkas) turi teisę gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Įstaigos dalininkas turi teisę parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Įstaigos dalininko teisės parduodamos įstatų nustatyta tvarka, išskyrus valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teises. Valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

20. Dalininkų įnašų perdavimo Įstaigai tvarka:

20.1. dalininkų perduoti Įstaigai įnašai sudaro Įstaigos nuosavo kapitalo dalį;

20.2. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS ORGANAI

21. Įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo  valdymo organus.

22. Įstaigos organai yra:

22.1. visuotinis dalininkų susirinkimas – aukščiausiasis Įstaigos organas;

22.2. Įstaigos vadovas – vienasmenis Įstaigos valdymo organas.

23. Įstaigos organų narių pareigos ir teisės: 

23.1.  Įstaigos valdymo organo narys Įstaigos ir kitų Įstaigos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai;

23.2. Įstaigos valdymo organo narys turi būti lojalus Įstaigai ir laikytis konfidencialumo;

23.3. Įstaigos valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Įstaigos interesams;

23.4. Įstaigos valdymo organo narys negali painioti Įstaigos turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas Įstaigos organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be Įstaigos savininko sutikimo;

23.5. Įstaigos valdymo organo narys privalo nedelsdamas pranešti kitiems Įstaigos valdymo organo nariams arba Įstaigos savininkui apie aplinkybes, nurodytas Įstatų 23.3punkte, nurodyti jų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba įrašyta į Įstaigos organų posėdžio protokolą;

23.6.  Įstaigos organo narys gali sudaryti sandorį su Įstaiga, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems Įstaigos organams ar Įstaigos savininkui raštu;

23.7. Įstaigos valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiuose Įstatuose, privalo padarytą žalą atlyginti Įstaigai visiškai.

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

24. Įstaigos aukščiausiasis organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris išreiškia  bendrą Įstaigos dalininkų nuomonę esminiais Įstaigos teisinio statuso klausimais. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški sprendimai prilygsta Įstaigos visuotinio  dalininkų susirinkimo sprendimams.

25. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:

25.1 keičia Įstaigos įstatus;

25.2. priima sprendimą pakeisti viešosios įstaigos buveinę;

25.3. nustato paslaugų, darbų, produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

25.4. skiria ir atšaukia viešosios įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas;

25.5. tvirtina viešosios įstaigos veiklos strategiją;

25.6. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

25.7. priima sprendimą dėl Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;

25.8. tvirtina viešosios įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;

25.9. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie viešosios įstaigos veiklą;

25.10. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

25.11. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

25.12. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;

25.13. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

25.14. skiria ir atšaukia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti viešąją įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;

25.15. priima sprendimą dėl viešosios įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

25.16. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

25.17. Nustato viešosios įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;

25.18. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir Įstaigos įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

26. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Įstatų 25.8, 25.9, 25.10 papunkčiuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų.

27. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi Įstaigos dalininkai. Kiekvienas dalininkas, išskyrus dalininkę Panevėžio miesto savivaldybę, turi po vieną balsą. Įstaigos dalininkė, Panevėžio miesto savivaldybė, Įstaigai suteikusi savivaldybės turtą panaudos pagrindais, visuotiniame dalininkų susirinkime turi penkis balsus. Įstaigos vadovas ir kitų organų nariai, jeigu jie nėra dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės.

28. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per keturis mėnesius nuo Įstaigos finansinių metų pabaigos. Įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą.

29. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas įteikia kiekvienam dalininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys dalininkai su tuo raštiškai sutinka.

30. Neeilinis Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas sušaukiamas:

30.1.  Įstaigos dalininkų susirinkimo (savininko) sprendimu;

30.2.  Įstaigos vadovo reikalavimu;

30.3. reikalaujant dalininkui, turinčiam sprendžiamojo balso teisę;

30.4. teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir Įstaigos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Įstaigos dalininkas ar organo narys.

31. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo vienas savininkas.

32. Viešosios įstaigos vadovas ir kitų organų nariai, jeigu jie nėra dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

33. Įstaigos vienasmenis valdymo organas yra įstaigos vadovas – direktorius. Vadovas šiai pareigybei parenkamas konkurso būdu. Konkursas Įstaigos vadovo pareigoms organizuojamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Su Įstaigos vadovu sudaroma darbo sutartis. Įstaigos vadovas priimamas į pareigas ir atleidžiamas (arba skiriamas ir atšaukiamas) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės meras arba Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys vykdo ir kitas funkcijas, susijusias su Įstaigos vadovo darbo santykiais. Įstaigos vadovo materialinė atsakomybė, darbo ginčai tarp Įstaigos vadovo ir Įstaigos nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Įstaigoje privalomos Įstaigos vadovo ir vyriausiojo buhalterio pareigos. Šių pareigų negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susiję giminystės arba svainystės ryšiais. Vyriausiojo buhalterio funkcijas gali pagal sutartį atlikti juridinis asmuo.

36. Vyriausiąjį buhalterį skiria, nustato jo pareiginį atlyginimą ir sudaro su juo darbo sutartį Įstaigos vadovas.

37. Įstaigos vadovo pagrindinis uždavinys  organizuoti viešosios įstaigos veiklą ir veikti viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis.

38. Įstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos sprendimais ir savo pareigybės aprašymu.

39 Įstaigos vadovas atlieka šias funkcijas:

39.1. kartu su valdyba nustato pagrindines prioritetines Įstaigos veiklos plėtojimo kryptis;

39.2. organizuoja ir kontroliuoja perspektyvinių ir operatyvinių planų įvykdymą ir kartą per ketvirtį už tai atsiskaito valdybai;

39.3. priima sprendimus visose Įstaigos veiklos plėtojimo ir jos operatyvinės veiklos srityse;

39.4. organizuoja visuotinių dalininkų susirinkimų sprendimų, valdybos sprendimų vykdymą, Įstaigos auditoriaus, savininko pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat operatyvinių praktinės Įstaigos veiklos klausimų sprendimą;

39.5. rengia ir teikia valdybai medžiagą apie Įstaigos valdymo organizavimą, finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, Įstaigos sandorius, Įstaigos finansinę padėtį, pajamų ir išlaidų sąmatas, Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio projektą, audito ir kitokių patikrinimų rezultatus;

39.6. formuoja Įstaigos organizacinę struktūrą, atitinkančią perspektyvinių planų nustatytą jos strategiją: nustato darbuotojų etatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais;

39.7. atstovauja Įstaigai teisme, valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais asmenimis ir vykdant kitas funkcijas, susijusias su tiesioginiais Įstaigos tikslais;

39.8. tvarko Įstaigos turtą, atlieka su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo dokumentus, Įstaigos vardu sudaro sandorius;

39.9. sudaro sąlygas valdybai, auditoriui vykdyti jų nustatytas funkcijas;

39.10. parengia ir pateikia visuotiniam dalininkų susirinkimui Įstaigos veiklos ataskaitą, sudaro sąlygas visuomenei su ja susipažinti;

39.11. rengia ir tvirtina Įstaigos vidaus teisės aktus, reglamentuojančius Įstaigos veiklą;

39.12. vykdo kitas visuotinio dalininkų susirinkimo ir valdybos pavestas funkcijas ir sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Įstaigos įstatuose Įstaigos vadovo kompetencijai priskirtus klausimus.

40. Įstaigos vadovas atsako už:

40.1. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą;

40.2. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;

40.3. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

40.4. pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;

40.5. Įstaigos dalininkų apskaitą;

40.6. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei;

40.7. Įstaigos veiklos ataskaitos parengimą;

40.8. Viešų pranešimų paskelbimą;

 40.9. kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose.

VIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

41. Dokumentus ir kitą informaciją apie Įstaigos veiklą pateikia Įstaigos vadovas, esant rašytiniam dalininko prašymui, per 15 kalendorinių dienų.

42. Dalininkas privalo laikytis konfidencialumo, t. y. elgtis taip, kad informacija, sudaranti komercinę, gamybos ar profesinę paslaptį, nebūtų atskleista kitiems asmenims. Kitiems asmenims taip pat neturėtų būti atskleista informacija, kuri galėtų pakenkti Įstaigai ar suteikti tam tikrų privalumų ją gavusiam asmeniui.

IX SKYRIUS

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

43. Pranešimai ir skelbimai, susiję su Įstaigos veikla, yra skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

44. Informacija apie Įstaigos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą turi būti paskelbta Įstatų 55 punkte nurodytuose leidiniuose Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka bei terminais.

X SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

45. Informacija, kurią galima pateikti visuomenei apie Įstaigos veiklą:

45.1. Įstaigos veiklos ataskaita;

45.2. Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

45.3. auditoriaus išvada.

46. Informacijos apie Įstaigos veiklą, nurodytos 57.1, 57.2, 57.3 papunkčiuose, pateikimo visuomenei tvarka:

46.1. bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs rašytinį prašymą Įstaigos vadovui, po 3 darbo dienų gali susipažinti su Įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais tik Įstaigos buveinės sekretoriate;

46.2. neleidžiama pateiktų susipažinti dokumentų apie Įstaigos veiklą išsinešti, daryti kopijų ar atgaminti bet kokia forma ar būdu.

XI SKYRIUS

DISPONAVIMO ĮSTAIGOS NUOSAVU KAPITALU IR NEGRĄŽINTINAI GAUTOMIS LĖŠOMIS TVARKA

47. Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro dalininkų (savininko) kapitalas, pelnas (nuostolis), perkainojimo rezervas, rezervai iš pelno.

48. Įstaiga gali jai nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą perleisti, nuomoti, perduoti pagal panaudos sutartį ar įkeisti tik visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

49. Dalininkų (savininko) kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Dalininkų (savininko) kapitalas gali būti padidintas tik dalininkų įnašais.

50. Įstaigoje gali būti sudaromi rezervai iš pelno, gauto iš ūkinės komercinės veiklos, susietos su Įstaigos įstatuose nustatytais veiklos tikslais, kurie sudaromi, keičiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, taip pat perkainojimo rezervas. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami Įstaigos nuostoliai.

51. Įstaiga gautą paramą (lėšas, bet kokį kitą turtą, jai suteiktas paslaugas), taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas naudoja paramą suteikusio ar lėšas perdavusio asmens nurodytiems (jeigu perduodamas šias lėšas, kitą turtą ar suteikdamas paslaugas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Šios lėšos laikomos atskiroje įstaigos lėšų sąskaitoje. Viešoji įstaiga negali priimti lėšų, bet kokio kito turto ir paslaugų, jeigu paramą suteikiantis ar lėšas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas, turtą ar paslaugas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose.

52. Įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik Įstaigos įstatuose nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams siekti.

53. Įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, Įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms.

XII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA

54. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.

55. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

55.1. informacija apie Įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams;

55.2. viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

55.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius;

55.4. informacija apie Įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;

55.5. viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;

55.6. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

55.7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;

55.8. duomenys apie Įstaigos vadovą, Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

55.9. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

55.10. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

56. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

XIII SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKA

57. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo, įstatymu  numatytais atvejais arba visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu įstaigoje turi būti atliktas finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

58. Auditą atlieka visuotinio dalininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė ar auditorius.

59. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.

60. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Įstaigos veiklą. Įstaigos vadovas privalo pateikti joms jų reikalaujamus Įstaigos dokumentus.

61. Įstaigos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

XIV SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

62. Įstaigos įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo Įstaiga grindžia savo veiklą.

63. Iniciatyvos teisę keisti Įstaigos įstatus turi Įstaigos dalininkai (savininkas), valdyba ir Įstaigos vadovas.

64. Įstaigos įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

65. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka momento.

XV SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

66. Įstaiga turi teisę steigti filialus bei atstovybes. Jie steigiami ir jų veikla gali būti nutraukiama valdybos sprendimu.

67. Filialai ir atstovybės turi atskirą savo buveinę, valdymo organą ir subsąskaitą. Filialas ir atstovybė nėra juridiniai asmenys ir veikia Įstaigos, kaip juridinio asmens, vardu ir interesais pagal Įstaigos įstatus ir veiklos tikslus, kurie turi būti nurodyti filialo ir atstovybės nuostatuose.

68. Filialo ir atstovybės turtas apskaitomas Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, taip pat filialo ir atstovybės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

69. Įstaiga atsako pagal filialo ir atstovybės prievoles, o filialas ir atstovybė atsako pagal Įstaigos prievoles, todėl likvidavimo procedūros filialui ir atstovybei netaikomos.

70. Filialas ir atstovybė registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

71. Reorganizuotos Įstaigos filialas ir atstovybė gali būti perduotas tęsiančiai veiklą Įstaigai.